• NL|
 • FR

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Preambule

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (« AV ») zijn op exclusieve wijze van toepassing op elke bestelling van goederen, materialen, apparatuur (hierna genoemd « de Producten ») of van levering van diensten van om het even welke aard (hierna genoemd « de Diensten »), geplaatst door ieder fysiek persoon, die, bij wie een apparaat van COCHLEAR of equivalent geïmplanteerd werd, en die de Producten wenst te bekomen voor louter persoonlijke en niet-professionele doeleinden (hierna genoemd « de Klant ») via de website www.cochlear.be van de onderneming Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG., Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Deutschland, ondernemingsnummer: HRA 201323, BTW nummer BE0722540330 en COCHLEAR Benelux NV, Schaliënhoevedreef 20, Bldg i, B-2800 Mechelen, België, ondernemingsnummer: 0439545206. (hierna genoemd « COCHLEAR »).

Deze AV kunnen op geen enkele wijze worden uitgesloten, en vormen de basis van de commerciële relatie.

Behoudens andersluidend beding, leidt elke bestelling van rechtswege tot een toepassing van deze AV in relatie met de Klant.

 

2. Bestelling

Om geldig te kunnen zijn, moet elke bestelling elektronisch worden doorgegeven via de website beneluxshop.cochlear.com.

De bestelling dient de Producten en/of Diensten evenals het leveringsadres te vermelden.

Na de validering van de bestelling door de Klant, die tussenkomt nadat hij zijn bestelling heeft bevestigd op de website www.cochlear.be, waarbij hij de huidige AV aanvaardt, zal COCHLEAR onmiddellijk en langs elektronische weg de bestelling bevestigen.

De ontvangstbevestiging zal de volgende informatie bevatten:

 • De naam en telefoongegevens van de contactpersoon binnen COCHLEAR, evenals het fysieke adres van COCHLEAR;
 • Het bedrag van de leveringskosten ten laste van de Klant;
 • De betalingsmodaliteiten;
 • De leveringsmodaliteiten en met name een indicatie van de leveringsdatum;
 • De vermelding van het herroepingsrecht;
 • De essentiële kenmerken van het Product evenals hun prijs, BTW inbegrepen;
 • Informatie met betrekking tot dienstverlening na verkoop en commerciële garanties.

Elke bestelling waarbij de Klant opteert voor een betaling per bankkaart, zal slechts als definitief beschouwd worden nadat de betrokken betalingsinstelling haar akkoord heeft gegeven. In geval van weigering door voormelde instelling wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

COCHLEAR behoudt zich de mogelijkheid voor om een bestelling niet te aanvaarden, in het bijzonder omwille van de onregelmatigheid van de bestelling of het bestaan van een geschil omtrent de betaling van de Klant voor een eerdere bestelling.

De registratiesystemen van de bestelling, uitgevoerd door de website www.cochlear.be worden beschouwd als bewijs van de inhoud, van de datum en van de aard van de bestelling, evenals van de datum van de ontvangstbevestiging van de bestelling.

De foto’s in de catalogus zijn niet verbindend. Hoewel zo nauwkeurig mogelijk, kunnen zij geen perfecte overeenstemming met het aangeboden Product garanderen, in het bijzonder wat betreft de grootte en de kleur.

 

3. Gebruikersnaam en wachtwoord

Vanaf het ogenblik van zijn eerste bestelling, worden een gebruikersnaam en een wachtwoord gekozen door de Klant. Het systeem van COCHLEAR controleert het bestaan van dubbele gebruikersnamen en wachtwoorden gekozen door de Klant.

Indien de Klant reeds geregistreerd is, zal hij zijn gebruikersnaam (« login ») en wachtwoord ontvangen. Is dit niet het geval, dan moet de Klant contact opnemen met de klantendienst van COCHLEAR via het nummer +32-15.79.55.77 of via e-mail gericht aan het volgende adres customerservice.bnl@cochlear.com om zijn registratie te voltooien. De registratie van de Klant is effectief van zodra COCHLEAR de garantiekaart van het product dat aan haar teruggezonden zal worden heeft ontvangen op het adres aangegeven door de Klant of op haar informatiecentrum, dat het aan haar zal overmaken.

Indien het uw implant- en/of fittingscentrum niet in België gelegen is, behoudt COCHLEAR zich het recht voor om de Klant te verwijzen naar de COCHLEAR afdeling gevestigd in het land van het betrokken informatiecentrum. Bij gebrek aan een afdeling van COCHLEAR in het land van het implant- en/of fittingscentrum, behoudt COCHLEAR zich het recht voor om de Producten alsnog te verstrekken aan de Klant, maar aan de tarieven die van toepassing zijn in het land van de woonplaats van de Klant.

Bij gebrek aan aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de website door de Klant, zal COCHLEAR hem elke toegang tot de website ontzeggen.

Voor personen die geen Klant zijn van COCHLEAR is de toegang beperkt tot bepaalde Producten in de catalogus, die beschikbaar is op de website www.cochlear.be. COCHLEAR biedt de mogelijkheid aan ieder persoon bij wie een ander apparaat dan een Product van COCHLEAR geïmplanteerd werd, om bepaalde Producten te kopen van COCHLEAR.

De gebruikersnaam en het wachtwoord vormen het bewijs van de identiteit van de Klant en verbinden hem voor alle bestellingen die langs deze gegevens werden geplaatst.

De Klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord en aanvaardt alle gevolgen verbonden aan het niet-toegestane gebruik van deze gegevens door derden, behalve indien hij kan aantonen dat deze derde kennis heeft kunnen nemen van zijn gegevens tengevolge van een fout van COCHLEAR.

De gegevens met betrekking tot de transacties doorgevoerd langs de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant worden door COCHLEAR opgeslagen en gearchiveerd en vormen bewijs in het geval van betwisting met de Klant. Zij zullen door COCHLEAR opgeslagen worden voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van de ontvangstbevestiging van de bestelling.

 

4. Beschikbaarheid van het Product

De bestellingen zijn geldig binnen de perken van de beschikbare voorraden. COCHLEAR behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die betrekking heeft op Producten die niet langer beschikbaar zijn.

In geval van onbeschikbaarheid van het Product na bevestiging van de bestelling, zal COCHLEAR de Klant hiervan langs elektronische weg op de hoogte brengen, en kan zij hem de keuze bieden tussen de terugbetaling van het Product of een inwisseling voor een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs.

Indien de Klant om de terugbetaling vraagt zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en elke reeds betaalde som zal integraal terugbetaald worden, ten laatste binnen de veertien (14) dagen na het verzoek van de Klant tot terugbetaling van de koopprijs.

 

5. Prijs

De toepasselijke prijzen zijn deze die van kracht zijn op de dag van de bestelling, zoals zij aangegeven staan op de website www.cochlear.be.

De prijzen aangegeven op de website beneluxshop.cochlear.com zijn uitgedrukt in euro en zijn BTW inbegrepen, maar exclusief kosten ter behandeling van de bestelling en de verzendingskosten, die bijkomend ten laste zijn van de Klant.

De totale prijs, alle taksen inbegrepen, aangegeven in de bevestiging van de bestelling verstuurd door COCHLEAR, is de totale prijs van de bestelling, hierin begrepen de BTW en de kosten voor de behandeling van de bestelling en de verzending

 

6. Betalingsmodaliteiten

De Klant kiest, op het ogenblik van zijn bestelling, een mogelijkheid tot betaling. De afhandeling van bestellingen kan gebeuren per bankkaart of cheque. Indien de Klant kiest voor een betaling per bankkaart, verstrekt hij aan COCHLEAR zijn bankgegevens om de betaling te kunnen autoriseren.

COCHLEAR verzekert een beveiligd betalingssysteem via het betalingsplatform Cyber Source en garandeert de vertrouwelijkheid van de bankgegevens die door de Klant werden meegedeeld.

De bankrekening van de Klant zal onmiddellijk gedebiteerd worden ten belope van de totaliteit van de prijs.

COCHLEAR behoudt zich het recht voor om een bestelling of het gebruikersaccount van de Klant te blokkeren bij gebrek aan betaling door de Klant.

 

7. Leveringsvoorwaarden

Behoudens andersluidend beding wordt de levering bevestigd door de ondertekening van de leveringsbon, die de terbeschikkingstelling van de Producten en/of de levering van de Diensten aan de Klant, op het door de Klant op de bestelling aangegeven adres, bevestigt.

In de bevestiging van de bestelling zal COCHLEAR de geschatte leveringstermijn van de Producten of de Diensten aangeven.

In geval van vertraging zal de levering plaatsvinden ten laatste binnen een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de bestelling, onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs.

In ieder geval kan de Klant, in geval van een vertraging van meer dan zeven (7) dagen te rekenen vanaf de datum aangegeven door COCHLEAR, de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de zestig (60) werkdagen te rekenen vanaf de voor de levering vastgestelde datum.

Indien de Klant het Product ontvangt na de bestelling geannuleerd te hebben, zal COCHLEAR de integrale prijs van het Product terugbetalen zodra het Product haar is teruggestuurd.

 

8. Garanties

COCHLEAR verbindt zich er toe Diensten te verstrekken en/of Producten te leveren in overeenstemming met de bestelling, de gespecifieerde technische kenmerken en het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, en in ieder geval gevrijwaard van iedere fout of gebrek. De specifieke informatie met betrekking tot de dienst na-verkoop of de contractuele garantie wordt, indien bestaande, weergegeven op de productpagina.

Indien op het ogenblik van de levering de buitenkant van het pakket dat het Product bevat beschadigd lijkt te zijn, is de Klant er toe gehouden om het pakket te openen in aanwezigheid van de vervoerder teneinde de toestand van het Product te controleren.

In het geval schade waargenomen wordt op het Product, is de Klant er toe gehouden deze schade op de getekende leveringsbon te specifiëren en deze aan de vervoerder terug te bezorgen.

In geval van niet-conformiteit of van verborgen gebreken die later ontdekt worden, moet de Klant COCHLEAR hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarin hij de redenen van niet-conformiteit of de verborgen gebreken van het Product specifieert, en waarbij hij tegelijkertijd het betwiste Product terugzendt.

In ieder geval geniet de Klant van de wettelijke garanties inzake conformiteit en verborgen gebreken overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, evenals van de conventionele garanties zoals zij vermeld staan in de gebruikershandleiding die de Klant bij de activatie van zijn processor heeft gekregen.

 

9. Vervanging of terugbetaling van Producten

De Klant heeft het recht Producten te weigeren die gebreken vertonen en/of niet overeenstemmen met de bestelling, de specificaties of de voorafgaande aanwijzingen.

Op voorwaarde dat de Klant het bewijs kan leveren van de verborgen gebreken, zal COCHLEAR naar keuze van de Klant verder gaan door het Product en/of de Prestatie te vervangen of door terugbetaling van de totaliteit van de betaalde sommen, hierin begrepen de kosten van verzending en terugzending, binnen de dertig (30) volgend op de datum waarop het recht wordt uitgeoefend.

 

10. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen heeft de Klant een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van COCHLEAR, zonder dat hij de redenen daarvoor moet verantwoorden of enige vergoeding daarvoor moet betalen. Na het verstrijken van deze termijn zal elke vordering op grond van het herroepingsrecht nietig worden geacht.

De Klant moet hiervoor de Producten terugzenden in hun oorspronkelijke verpakking, ongeopend, volledig en vergezeld van een ingevuld terugzendformulier, evenals van een kopie van de factuur, dit op kosten en op risico van de Klant. De terugzending van het Product zal uitgevoerd worden naar het volgende adres: Cochlear Benelux NV – Tav. Customerservice – Schaliënhoevedreef 20, Bldg i – B-2800 Mechelen, België. COCHLEAR zal aan de klant, met enig betaalmiddel, alle betaalde sommen terugbetalen binnen een termijn van dertig (30) dagen volgend op de ontvangst van de teruggestuurde Producten, met uitzondering van de kosten van terugzending die ten laste van de Klant blijven.

COCHLEAR zal echter de Producten die onvolledig werden teruggezonden of die door de Klant kapot gemaakt, beschadigd, verslechterd of bevuild werden, niet terugbetalen.

 

11. Aansprakelijkheid

COCHLEAR verbindt er zich toe Diensten te verstrekken en/of Producten te leveren in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving.

COCHLEAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een schending van haar contractuele verbintenissen die voortvloeien uit deze AV wanneer een dergelijke schending het gevolg is van een toevallige gebeurtenis of van overmacht.

COCHLEAR zal aansprakelijk zijn voor alle directe en voorzienbare schade die door de Klant werd ondergaan ten gevolge van de aanvaarding of de uitvoering van deze AV.

In ieder geval kan COCHLEAR niet aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die verband houdt met een gebruik van het Product dat niet conform is aan zijn specificaties.

COCHLEAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle risico’s verbonden aan het gebruik van het Internet, zoals ondermeer een opschorting van de dienst, een inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

 

12. Recht van intellectuele en industriële eigendom

Alle tekstuele, visuele of geluidsmatige elementen van de website www.cochlear.be zijn en blijven de exclusieve eigendom van COCHLEAR en zijn beschermd onder het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.

Het is de Klant verboden elementen van de website www.cochlear.be geheel of gedeeltelijk te reproduceren of te vertonen, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van COCHLEAR.

Elke hyperlink die verwijst naar de website van COCHLEAR en die de techniek van framing en in-line linking gebruikt is strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van COCHLEAR.

Elke hyperlink die verwijst naar de website van COCHLEAR zal slechts toegelaten zijn binnen de grenzen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, beschikbaar op http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/be/terms-of-use.

COCHLEAR behoudt zich het recht voor om elke hyperlink te verwijderen die indruist tegen bovenvermelde algemene gebruiksvoorwaarden, dit onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving. COCHLEAR blijft eigenaar van alle rechten van intellectuele en industriële eigendom gerelateerd aan de geleverde Producten en/of Diensten evenals van alle technische informatie die bij de uitvoering van de bestelling aan de Klant zou worden meegedeeld.

 

13. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door COCHLEAR verzameld worden van de Klant in het kader van de door hem geplaatste bestelling op de website www.cochlear.be, zijn het voorwerp van een behandeling in de zin van de toepasselijke privacywet. De namen, voornamen en adressen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en het opstellen van de factuur. Het elektronische adres laat toe de bestelling te bevestigen. De verstrekking van deze gegevens is noodzakelijk voor het verstrekken van de Producten en de Diensten.

Als dusdanig garandeert COCHLEAR dat de gegevensverwerking die gebeurt langs de website het voorwerp hebben uitgemaakt van voorafgaandelijke formaliteiten die wettelijk werden voorgeschreven door de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

COCHLEAR garandeert met name aan haar Klanten :

 • Recht op informatie : COCHLEAR verbindt zich ertoe de Klanten te informeren over de behandelingen die zij toepast in het kader van de website en haar eventuele ontwikkelingen;
 • Recht op inzage en correctie : COCHLEAR verbindt zich ertoe aan de Klanten een volledig recht op inzage, en in voorkomend geval op verbetering, te verzekeren met betrekking tot de gegevens die hen aanbelangen;
 • Het recht om zich wegens legitieme redenen te verzetten tegen de behandeling van de gegevens die hen aanbelangen.

 

Het recht op inzage en het recht om zich te verzetten worden uitgeoefend ten aanzien van de Administratieve en Financiële Dienst van COCHLEAR France SAS op het volgende adres: privacy.europe@cochlear.com.

COCHLEAR verbindt zich ertoe te voorzien in technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waar zij toegang toe krijgt, te verzekeren. Dienaangaande verbindt COCHLEAR zich er met name toe om maatregelen van fysieke (beveiliging van de lokalen) en logistieke (beveiliging van de informatiesystemen) veiligheid te nemen, die aangepast zijn aan de aard van de gegevens en aan de risico’s die verbonden zijn aan de behandeling.

COCHLEAR verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant niet door te geven of niet te laten doorgeven naar een land waar geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens in de zin van de Europese Commissie verzekerd is.

 

14. Algemeenheden

Partiële ongeldigheid – Indien een of meerdere van de voorliggende bepalingen om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn in welke zin dan ook, zullen zij voor niet-geschreven worden gehouden, zonder de geldigheid van de andere voorliggende bepalingen aan te tasten.

Toepasselijk recht  Deze bestelling de hierna volgende zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

Minderjarigen : COCHLEAR herinnert eraan dat minderjarigen niet de vereiste bekwaamheid hebben om te contracteren. Iedere persoon die een bestelling plaatst op de website wordt geacht meerderjarig te zijn.